อาจารย์ชลธิดา อุเทศนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยเชิงพื้นที่,สูงอายุ,สวัสดิการสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชลธิดา  อุเทศนันท์