อาจารย์คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ครู,กิจกรรมการจัดการเรียนรู้,คณิตศาสตรศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ