อาจารย์เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดทำแผนพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ