ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงาน การอบแห้ง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม