ผู้ช่วยศาสตราจารย์พณณา ตั้งวรรณวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พณณา ตั้งวรรณวิทย์