อาจารย์ชัชากร คัชมาตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัชากร  คัชมาตย์