นายชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์