นางสาวปัทมา ดำประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวรรณกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปัทมา ดำประสิทธิ์