อาจารย์พิเชฐ สยมภูวนาถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, กีฬาฟุตบอล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิเชฐ สยมภูวนาถ