อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก