ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด,การบริหารจัดการ,การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ