อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหารสัตว์น้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์