อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อินเตอร์เนต เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล