อาจารย์ทัดทอง พราหมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทัดทอง  พราหมณี