นายอมฤต วุ่นพูลสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอมฤต วุ่นพูลสมบัติ