นางสาวปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์