ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ติดต่อ : w.pongtorn@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีความร้อน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท อี่เฮียงฟู้ด เทรดดิง จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล