อาจารย์เชาวฤทธิ์. จั่นจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีประยุกต์,สื่อมัลติมีเดีย,การนำเสนอ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เชาวฤทธิ์. จั่นจีน