อาจารย์จิดาภา คำตื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศาสตร์ทางด้านสังคมประยุกต์, พัฒนาสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิดาภา  คำตื้อ