ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตสื่อการสอนเด็กปฐมวัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์   แซ่ใช้