นายนเรศ ขำเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนเรศ  ขำเจริญ