ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
เคมีในงานอุตสาหกรรมเซรามิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ