นางสาวสุพรรณี คำวาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยร่วมกับชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุพรรณี คำวาส