รองศาสตราจารย์สนิท ปิ่นสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Design ceramics/เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สนิท ปิ่นสกุล