นายปกรณ์ สันตกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเขียนโปรแกรมเว็บ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปกรณ์ สันตกิจ