นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Image Processing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช