นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองแป้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองแป้น