นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล