ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา อินทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ graphic ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา อินทร์ประสิทธิ์