อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Agro-Industrial Product Development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง