นางสาวบุญเหลือ ใจมโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทยภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวบุญเหลือ ใจมโน