ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศิริ ทิพย์เนตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลาสติกชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศิริ ทิพย์เนตร