นางสาวปัทมา อภิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปัทมา อภิชัย