นางสาวอัญมณี ภักดีมวลชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสื่อสารมวลชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัญมณี ภักดีมวลชน