อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปี้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปี้ย