นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านDepartment of Bioscience

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้