ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาส มาตรมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาส มาตรมูล