ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา สวัสดิ์