ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานฤทัย พุทธทองศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานฤทัย พุทธทองศรี