อาจารย์ณัฐพัชร์ มหายศนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์,วัฒนธรรม,การจัดการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐพัชร์  มหายศนันท์