อาจารย์ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Aquaponics,Postharvest,Horticulture

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา