ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กำปนาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กำปนาท