นางสาวนันทิยา ตันตราสืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนันทิยา ตันตราสืบ