ว่าที่ร้อยตรีดร.เกียรติชัย สายตาคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีดร.เกียรติชัย สายตาคำ