อาจารย์กณพ วัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประมาณราคางานก่อสร้าง ,การบริหารโครงการ,การวิเคราะห์ค่างาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กณพ วัฒนา