ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย บุญทิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย  บุญทิม