นางสาวกนกวรรณ พีรพงศ์เดชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนกวรรณ พีรพงศ์เดชา