อาจารย์วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์,ภาษาไทย,วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน