นายพัชระ นาเสงี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เหมืองข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาแอพลิเคชั่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพัชระ นาเสงี่ยม