ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : thaweesakkeng@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม

ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์